Upravno vijeće

DJEČJI VRTIĆ „MARKUŠEVEC“
ŠTEFANOVEC 172
ZAGREB
 
 
ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „MARKUŠEVEC“
 
PREDSTAVNICI OSNIVAČA
Natalija Vrbas Novak
Snježana Seitz
Ana Maloča
 
PREDSTAVNIK RODITELJA DJECE KORISNIKA USLUGA VRTIĆA
Romana Palić
 
PREDSTAVNIK ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA
Andreja Gerenčir- predsjednica Upravnog vijeća

Dječji vrtić „Markuševec“ ima prostorno- tehničkih uvjeta za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela jednoj osobi. Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na e-mail: vrtic.markusevec@zagreb.hr, a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Dječji vrtić „Markuševec“ nije dužan osigurati neposredan uvid u svoj rad kad se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup sukladno čl. 15. i 16. Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).


Sva pitanja za članove Upravnog vijeća možete uputiti na mail: vrtic.markusevec@zagreb.hrPOSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA DV "MARKUŠEVEC"

© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.